PowerUP! KREYOL

Apre twa ane fòmidab, ki te plen ak divès lide biznis ak antreprenè ekstrèmman motive, BPL pap ofri yon konpetisyon plan biznis pou kominote kreyòl ayisyen an.

Mèsi pou Citi Community Development pou finansman PowerUP! KREYOL atravè Depatman Ti Biznis Inisyativ pou Biznis Imigran. Yon mèsi espesyal pou jij nou yo, patnè yo ak patisipan yo. PowerUP! KREYOL pa tap reyisi san ou.

Konpetisyon PowerUP! lan ouvè pou tout antreprenè Brooklyn. Asistans espesyal pral disponib pou moun ki pale kreyòl yo. Jwenn plis enfòmasyon isit la.

 

After three terrific years, filled with diverse business ideas and incredibly motivated entrepreneurs, BPL will no longer offer a business plan competition for the Haitian Creole speaking community.

Thank you to Citi Community Development for funding PowerUP! KREYOL through the Department of Small Business Services Immigrant Business Initiative. A special thank you to our judges, partners and participants. PowerUP! KREYOL would not have succeeded without you.

The PowerUP! Competition is open to all Brooklyn entrepreneurs. Special assistance will be available for Kreyol speakers. Get more information here.

  • Ou dwe ale nan yon sesyon enfòmasyon. Nap bay tout detay pou ou patisipe nan sesyon enfòmasyon yo. Nou pral anonse dat sesyon enfòmasyon yo nan mwa desanm. Nap aksepte aplikasyon komanse an janvye.
  • You must attend an information session to apply. The information session explains all the details of applying to and participating in the competition. Information sessions are posted in December. Applications are accepted beginning in January.