PowerUP! KREYOL

Nap anonse yon konpetisyon plan biznis pou ayisyen kap komanse biznis!

Announcing a business plan competition for Haitian Start-Ups!

Fe lide biznis ou yon reyalite avèk èd Bibliyotèk la epi ou ka genyen $5000 pou ou komanse biznis ou. Si ou se yon antreprenè ayisyen ou kalifye pou ou patisipe nan Konpetisyon Plan Biznis PowerUP ! KREYOL Brooklyn Public Library a. Konpetitè pral aprann ki jan pou ekri yon plan biznis epi plan ki pi byen ekri yo pral genyen lajan pou yo kòmanse biznis yo. Tout moun se Gayan!

Patisipan yo patisipe nan kou, an kreyòl, nan Bibliyotèk la sou koman ou kreye plan biznis, maketing, projeksyon finansye, ak fè rechèch ak resous bibliyotèk la. An plis yo konekte avek moun kap bay konseye biznis nan kominote nan lang kreyòl la.


Turn your business idea into reality with help from the Library and you may win $5000 in startup capital. If you are a Haitian entrepreneur, you are eligible to participate in Brooklyn Public Library’s PowerUP! KREYOL Business Plan Competition. Contestants learn how to write a business plan and the best plans win capital to start their business. Everyone is a Winner!

Participants attend classes, in Haitian Creole, at the Library on creating business plans, marketing, financial projections, and doing research with Library resources. They are also connected to Haitian Creole speaking business counselors in the community.

FAQs

  • Si ou se ayisyen epi ou vle kòmanse yon biznis ou kalifye. PowerUP ! Kreyol se yon konpetisyon ki ede antreprenè ayisyen kòmanse yon biznis. Ou dwe ale nan yon sesyon enfòmasyon anvan ou kapab aplike. Plis detay tankou règleman konpetisyon a ak pwosesis aplikasyon ap nan chak sesyon enfòmasyon yo.
  • If you are Haitian and want to start a business in Brooklyn, you are eligible. PowerUP! KREYOL is a competition to help Haitian entrepreneurs start a business. You must also attend an information session before you can apply. Additional detail, including the competition rules and the application process will be supplied at each information session.
  • Premye Plas/First Place - $5,000
  • Dezyèm Plas/Second Place - $3,000
  • Twazyèm Plas/Third Place - $2,000
  • Ou dwe ale nan yon sesyon enfòmasyon. Nap bay tout detay pou ou patisipe nan sesyon enfòmasyon yo. Nou pral anonse dat sesyon enfòmasyon yo nan mwa desanm. Nap aksepte aplikasyon komanse an janvye.
  • You must attend an information session to apply. The information session explains all the details of applying to and participating in the competition. Information sessions are posted in December. Applications are accepted beginning in January.