PowerUP! KREYOL

 Anonse yon konpetisyon plan biznis pou ayisyen  kap komanse yon biznes. 

 

PowerUP! KREYOL, 2016 Winners

2016 PowerUP! KREYOL Winners

Fe lide biznis ou yon reyalite avèk èd Bibliyotèk la epi ou ka genyen $5000 kapital pou ou komanse biznis ou. Si ou se yon antreprenè ayisyen ou kalifye pou ou patisipe nan Plan Biznis Konpetisyon PowerUP! KREYOL Brooklyn Public Library a. Konpetitè pral aprann ki jan pou ekri yon plan biznis apre sa plan yo pi byen ekri yo pral genyen kapital pou yo kòmanse biznis yo.

Tout moun se yon Gayan!
Patisipan yo patisipe nan kou, an kreyol, nan Bibliyotèk la sou kreye plan biznis, maketing, projections finansye, ak fè rechèch ak resous bibliyotèk la. An plis yo konekte avek moun ki pale kreyol, ak bay konseye biznis nan kominote a.

PowerUP! Kreyol se patwone pa Depatman SMALL BUSINESS SERVICES (SBS) ak Citi Bank Community Development kòm yon pati nan Inisyativ de IMMIGRANT BUSINESS an plis yo patne avek HABNET. An plis li afilye tou ak Brooklyn Public Library PowerUP! Plan Biznis Konpetisyon.

Ki Moun ki ka Aplike?
Si ou se ayisyen epi ou vle kòmanse yon biznis ou kalifye. PowerUP! KREYOL se yon konpetisyon ki ede antreprenè ayisyen kòmanse yon biznis. Ou dwe ale nan yon sesyon oryantasyon anvan ou kapab aplike. Plis detay, ki gen règleman konpetisyon a  ak pwosesis aplikasyon a dwe apwovizyone nan chak sesyon oryantasyon yo.

Ki sa ki Rekompans yo?
Premye Plas - $5,000
Dezyèm Plas - $3,000
Twazyèm Plas - $2,000
 
Kouman Mwen Ka Aplike?
Enskripsyon pou konpetisyon plan biznis PowerUP! KREYOL 2017 fèmen.
 
Prezantasyon Klas
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PowerUP! KREYOL
Announcing a business plan competition for Haitian Start-Ups:

 

2016 PowerUP! KREYOL Winners Announced

1st Place Award- $5000

Lawrence Lovell: Breakthrough Solutions will operate in East Flatbush Brooklyn. This mental wellness service will empower individuals to tackle difficult past histories and achieve meaningful goals.

2nd Place Award-$3000

Cindy Similien-Johnson: Goal Chic, a non-profit organization will provide mentorship to women of all ages to develop self-confidence, financial literacy, wellness, and healthy personal relationships.

3rd Place Award- $2000

Paul Celicourt & Richard Sam: AlloRide is a flexible ride sharing platform. It will build a social network of drivers and riders who may offer and request trips.

 

Gayan PowerUP! KREYOL yo Anonse!

Premye Prim- $5000

Lawrence Lovell: Breakthrough Solutions pral opere nan East Flatbush, Brooklyn. Se yon sèvis byennèt mantal ki pral pèmèt moun atake istwa pase yo ki difisil ak reyalize objektif byen sanse.

Dezyèm Prim- $3000

Cindy Similien-Johnson: Goal Chic, yon òganizasyon kap bay fanm ki gen tout laj ankadreman pou yo devlope konfyans yo, edikasyon finansyè, byennèt, ak bon relasyon pèsonèl.

Twazyèm Prim- $2000

Paul Celicourt & Richard Sam: AlloRide se yon platfòm fleksib pou woulib pataje. Li pral bati yon rezo sosyal nan de chofè ak pasaje kote moun ka ofri ak fè demann vwayaj.

 

Turn your business idea into reality with help from the Library and you may win $5000 in startup capital. If you are a Haitian entrepreneur you are eligible to participate in Brooklyn Public Library’s PowerUP! KREYOL Business Plan Competition. Contestants will learn how to write a business plan and the best plans will win capital to start their business.

Everyone is a Winner!
Participants will attend classes, in Haitian Creole, at the Library on creating business plans, marketing, financial projections, and doing research with Library resources. They are also connected to Haitian Creole speaking, business counselors in the community.

PowerUP! KREYOL is sponsored by the NYC Department of Small Business Services (SBS) and Citi Bank Community Development as part of the IMMIGRANT BUSINESS INITIATIVE.  HABNET and CACCI are our partners on the program which is also affiliated with the Brooklyn Public Library’s PowerUP! Business Plan Competition.

Who Can Enter?
If you are Haitian and want to start a business you are eligible. PowerUP! KREYOL is a competition to help Haitian entrepreneurs start a business.

What are the Prizes?
First Place - $5,000
Second Place - $3,000
Third Place - $2,000
 

How Can I Apply?
The 2017 PowerUP! KREYOL Business Plan Competition is now closed.

Class Presentations

Business Plan Basics Presentation

Homework Assignment #1

Marketing Presentation

Homework Assignment #2

Social Media Perk

Financials Presentation

Homework Assignment #3