PowerUP! KREYOL

 Anonse yon konpetisyon plan biznis pou ayisyen  kap komanse yon biznes. 

Brooklyn Public Library - Business & Career Library: PowerUP - Kreyol, 2015 Winners
2015 PowerUP! KREYOL Winners

Fe lide biznis ou yon reyalite avèk èd Bibliyotèk la epi ou ka genyen $5000 kapital pou ou komanse biznis ou. Si ou se yon antreprenè ayisyen ou kalifye pou ou patisipe nan Plan Biznis Konpetisyon PowerUP! KREYOL Brooklyn Public Library a. Konpetitè pral aprann ki jan pou ekri yon plan biznis apre sa plan yo pi byen ekri yo pral genyen kapital pou yo kòmanse biznis yo.

Tout moun se yon Gayan!
Patisipan yo patisipe nan kou, an kreyol, nan Bibliyotèk la sou kreye plan biznis, maketing, projections finansye, ak fè rechèch ak resous bibliyotèk la. An plis yo konekte avek moun ki pale kreyol, ak bay konseye biznis nan kominote a.

PowerUP! Kreyol se patwone pa Depatman SMALL BUSINESS SERVICES (SBS) ak Citi Bank Community Development kòm yon pati nan Inisyativ de IMMIGRANT BUSINESS an plis yo patne avek HABNET. An plis li afilye tou ak Brooklyn Public Library PowerUP! Plan Biznis Konpetisyon.

Ki Moun ki ka Aplike?
Si ou se ayisyen epi ou vle kòmanse yon biznis ou kalifye. PowerUP! KREYOL se yon konpetisyon ki ede antreprenè ayisyen kòmanse yon biznis. Ou dwe ale nan yon sesyon oryantasyon anvan ou kapab aplike. Plis detay, ki gen règleman konpetisyon a  ak pwosesis aplikasyon a dwe apwovizyone nan chak sesyon oryantasyon yo.

Ki sa ki Rekompans yo?
Premye plas - $5,000
De Prim pou dezyèm Plas - $2,500 chak

Kouman Mwen Ka Aplike?
Pou kounye a 2016 PowerUP! KREYOL kompetisyon plan bizniz FEMEN.

 

2016 Presantasyon Klas PowerUP! KREYOL

Presantasyon Klas Plan Biznis

Presantasyon Klas Maketing

Presantasyon Klas Finansye

Presantasyon Klas Rechech Maketing

Foma Paj Kouveti

Fey Cash Flow

Fey Finansye Excel

 

 

PowerUP! KREYOL
Announcing a business plan competition for Haitian Start-Ups:

2015 PowerUP! KREYOL Winners Announced

1st Place Award - $5,000
Vicki Sylvain, The Shoe-B

an innovative and stylish clutch that transforms to fit up to a size 13 stiletto platform shoe

2nd Place Awards - $2500
Nathalie Guillaume, Healing Happy Hour

a mobile wellness experience established to compliment conventional medical services with affordable holistic medical care.

Hardy Hyppolite, Kreyol Kwizin
is poised to offer premium organic Haitian specialty food products to retail customers and grocery stores.

Gayan PowerUP! KREYOL 2015 yo Anonse!

Premye Prim - $5,000
Vicki Sylvain, The Shoe-B

se yon bous inovatè ak stil ki transfòme pou kenbe yon soulye platfòm ak talon wo.

Dezyèm Prim - $2500
Nathalie Guillaume, Healing Happy Hour

se yon eksperyans byennèt en mod mobil ki etabli pou konplimante sèvis medikal odinè ak swen medikal holistik ki abòdab.

Hardy Hyppolite, Kreyol Kwizin
prèt pou ofri pwodwi alimantè Ayisyen ki oganik an detay ak nan boutik.

 

Turn your business idea into reality with help from the Library and you may win $5000 in startup capital. If you are a Haitian entrepreneur you are eligible to participate in Brooklyn Public Library’s PowerUP! KREYOL Business Plan Competition. Contestants will learn how to write a business plan and the best plans will win capital to start their business.

Everyone is a Winner!
Participants will attend classes, in Haitian Creole, at the Library on creating business plans, marketing, financial projections, and doing research with Library resources. They are also connected to Haitian Creole speaking, business counselors in the community.

PowerUP! KREYOL is sponsored by the NYC Department of Small Business Services (SBS) and Citi Bank Community Development as part of the IMMIGRANT BUSINESS INITIATIVE.  HABNET and CACCI are our partners on the program which is also affiliated with the Brooklyn Public Library’s PowerUP! Business Plan Competition.

Who Can Enter?
If you are Haitian and want to start a business you are eligible. PowerUP! KREYOL is a competition to help Haitian entrepreneurs start a business.

What are the Prizes?
First Place - $5,000
Two Second Place Prizes - $2,500 each

How Can I Apply?
The 2016 PowerUP! KREYOL Business Plan Competition is now CLOSED.

 

2016 PowerUP! KREYOL Class Presentations

Business Plan Class Presentation

Marketing Plan Class Presentation

Financial Projections Class Presentation

Library Resources Class Presentation

Cover Page Template

Cash Flow Worksheet

Financial Projections Spreadsheet